Privacybeleid

Dit Privacybeleid bevat algemene informatie aangaande de persoonsgegevens die wij verzamelen en de wijze waarop wij die gegevens verzamelen, gebruiken en meedelen, evenals informatie aangaande de procedures die wij invoeren om uw recht op privacy te garanderen. Mogelijks zijn naast dit algemeen Privacybeleid ook specifieke richtlijnen van toepassing wanneer u gebruik maakt van online tools die door van Cutsem-Wittamer-Marnef & Partners ontwikkeld zijn.

van Cutsem-Wittamer-Marnef is samengesteld uit verschillende entiteiten. Huidig privacybeleid is van toepassing op alle entiteiten die deel uitmaken van van Cutsem-Wittamer-Marnef. van Cutsem-Wittamer-Marnef is begaan met uw privacy en wil volkomen transparant zijn over de wijze waarop uw persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden. van Cutsem-Wittamer-Marnef verbindt zich ertoe om te allen tijde de naleving te verzekeren van alle toepasselijke wetten en reglementen inzake gegevensbescherming.

Wanneer van Cutsem-Wittamer-Marnef uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, handelt het als verwerkingsverantwoordelijke. van Cutsem-Wittamer-Marnef CVBA is een vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven onder nummer 0542.844.959 en met maatschappelijke zetel te Louizalaan 235, 1050 Brussel, België.

Gelieve te noteren dat wij ons het recht voorbehouden dit Privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacybeleid is terug te vinden op onze website.

Gegevens die wij verzamelen

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer u ons contacteert voor juridisch advies of andere soorten diensten. van Cutsem-Wittamer-Marnef verzamelt onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Functietitel
 • Contactgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Btw-nummer
 • Informatie betreffende aanwezigheid op events, inclusief eventfoto’s
 • Sollicitatieformulieren
 • Documenten vereist in het kader van de anti-witwaswetgeving (bv. kopie van uw identiteitskaart)

Wij beperken in ieder geval onze vraag naar persoonsgegevens tot wat nodig is om u de producten of diensten te bezorgen waarvoor u belangstelling getoond heeft.

U kunt onze website raadplegen zonder dat u ons daartoe persoonsgegevens moet bezorgen. Indien u ons echter niet de gevraagde gegevens bezorgt, is het mogelijk dat wij u geen diensten kunnen leveren of dat de website niet goed functioneert.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor volgende doeleinden:

 • Verstrekken van het door u gevraagde juridisch advies
 • Verwerken van uw verzoek om inlichtingen
 • Verstrekken van andere diensten door u gevraagd
 • Toegang verlenen tot online tools die door ons ontwikkeld zijn
 • Toesturen van onze nieuwsbrief of informatie over komende seminars en events
 • Voldoen aan wettelijke voorschriften of andere dwingende verplichtingen
 • Verbeteren van onze diensten en beheren van de inhoud van onze website
 • Analyseren van het websiteverkeer
 • Verwerken van uw sollicitatie

Wij verwerken uw persoonsgegevens dus enkel (i) voor de uitvoering van de dienstenovereenkomst die afgesloten werd tussen u en van Cutsem-Wittamer-Marnef, (ii) voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen of (iii) wanneer wij een rechtmatig belang hebben dit te doen en uw recht op privacybescherming daarbij niet geschonden wordt (bv. versturen van nieuwsbrieven).

In ieder geval bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan de tijd nodig voor het bovenstaande. Behalve voor de strijd tegen het witwassen van geld, worden de gegevens niet langer dan drie jaar na het laatste gebruik ervan, bijgehouden, met uitzondering van sollicitatieformulieren die niet langer dan twee jaar na de sluitingsdatum van de vacature bijgehouden worden.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens ?

van Cutsem-Wittamer-Marnef kan uw persoonsgegevens delen met derden die namens ons diensten verlenen. Dit omvat onder meer haar boekhouders, IT-providers, dienstverleners voor de organisatie van events en website beheer.

Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening. Wij doen al het nodige opdat deze derden te allen tijde onze privacynormen eerbiedigen, evenals de wetten en reglementen inzake gegevensbescherming.

Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden meedelen, inclusief wetshandhavingsinstanties, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bv. in de strijd tegen het witwassen van geld.

van Cutsem-Wittamer-Marnef draagt uw persoonsgegevens niet over buiten de EER.

Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites die niet door van Cutsem-Wittamer-Marnef beheerd worden. van Cutsem-Wittamer-Marnef is niet aansprakelijk voor privacymaatregelen of de inhoud van deze websites.

Uw rechten

Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om:

 • Een kopie van uw persoonsgegevens te vragen
 • Uw persoonsgegevens te verbeteren
 • Het wissen van persoonsgegevens te vragen
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bv. voor marketing doeleinden)

Alle verzoeken, klachten of vragen kunnen gericht worden aan van Cutsem-Wittamer-Marnef via e-mail aan privacy@vancutsem.be. Wij zullen uw verzoeken, klachten of vragen onderzoeken en u tijdig antwoorden. U kunt ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel : +32 (0)2 274 48 00, fax : +32 (0)2 274 48 35, e-mail : contact@apd-gba.be) wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

van Cutsem-Wittamer-Marnef zet zich volledig in voor de bescherming van uw persoonsgegevens door gepaste organisatorische en technische maatregelen te nemen tegen niet-toegestane toegang tot de gegevens, onrechtmatige vernietiging of onvoorzien verlies ervan.

Contactpersoon

Als u vragen of aanbevelingen hebt in verband met dit Privacybeleid, gelieve dan een e-mail te sturen naar privacy@vancutsem.be.