Algemene voorwaarden van diensten

1. Diensten

Algemene Voorwaarden van Diensten (Algemene Voorwaarden)

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van Diensten (die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd – hierna ‘Algemene Voorwaarden’) van toepassing op elke opdracht die aan de Associatie wordt toevertrouwd en door de Associatie is aanvaard, onverminderd de eventuele bijzondere voorwaarden die naargelang het geval werden overeengekomen met de Cliënt (bijvoorbeeld in een “engagement letter”). Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene voorwaarden. Elk verzoek tot gebruikmaking van onze diensten door de Cliënt, nadat hij in kennis is gesteld van de Algemene Voorwaarden, impliceert de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Omvang van de diensten

De algemene doelstelling van de Associatie is de uitoefening van het beroep van advocaat in België. Alle advocaten van de Associatie zijn lid van de Nederlandstalige of Franstalige Orde van Advocaten bij de balie te Brussel (België). Sommige advocaten van de Associatie zijn tevens aangesloten bij andere balies. De Associatie wijst alle verantwoordelijkheid af voor het verstrekken van adviezen die onderworpen zijn aan buitenlands recht of die verband houden met niet-juridische aspecten.

Het mag als begrepen en aanvaard worden beschouwd dat de door de Associatie verleende diensten adviezen en aanbevelingen kunnen omvatten, maar dat alle beslissingen die worden genomen in het kader van de uitvoering van deze adviezen en aanbevelingen onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Cliënt vallen. De Associatie heeft, bij de verlening van de hierboven vermelde diensten, het recht om zich te baseren op alle door de Cliënt verstrekte feitelijke verklaringen en documenten, alsmede op alle beslissingen en goedkeuringen van laatstgenoemde.

Begunstigden van de diensten

Alle door de Associatie verleende diensten zijn uitsluitend ten behoeve van de cliënt van de Associatie. Er kan enkel worden verwezen naar de diensten in het kader van het specifieke dossier waarvoor ze zijn verstrekt. Onze adviezen mogen niet worden gebruikt door derden en wij aanvaarden ten opzichte van hen geen enkele aansprakelijkheid, tenzij in gevallen waarin wij daar uitdrukkelijk mee hebben ingestemd.

2. Erelonen en onkosten

Tenzij door de partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden onze erelonen in rekening gebracht op basis van het toepasselijke uurtarief van de betrokken dossierbehandelaar(s). Deze uurtarieven zijn beschikbaar op aanvraag en kunnen worden aangepast.

Alle erelonen zijn exclusief kosten en uitgaven, welke afzonderlijk worden gefactureerd. De Associatie brengt een kantoorkost in rekening voor interne kantoorkosten (bv. dactylografiekosten, kopiekosten en telecommunicatiekosten). Verder factureert de Associatie alle externe uitgaven en kosten met betrekking tot de geleverde diensten. De Cliënt gaat ermee akkoord de Associatie te vergoeden voor alle gebruikelijke uitgaven en kosten die door de Associatie in alle redelijkheid voor rekening van de Cliënt zijn gemaakt of die anderszins verband houden met onze diensten. Deze kunnen onder meer externe vertaalkosten, deurwaarderskosten, griffierechten, zegelrechten en registratierechten omvatten. De Associatie brengt verplaatsingskosten en reiskosten in rekening bij de Cliënt, alsmede verblijfskosten, transactiekosten (inclusief bankkosten), koerierskosten, externe kopieer-, documentproductie- en andere gelijkaardige noodzakelijk door de Associatie gemaakte kosten bij derde-dienstverleners in verband met onze diensten.

De Associatie factureert in euro. De facturen van de Associatie zijn betaalbaar in euro, per bankoverschrijving, onmiddellijk na ontvangst. De Associatie aanvaardt geen betalingen in contanten of met een kredietkaart/debetkaart. Bij betaling per cheque zijn de hieraan verbonden bankkosten ten laste van de Cliënt.

Behoudens in het geval van btw-vrijstelling, wordt btw ten belope van eenentwintig percent (21%) aangerekend op al onze erelonen (incl. uitgaven en kosten). Onze facturen zijn betaalbaar zonder enige inhouding of fiscale aftrek. Indien u wettelijk verplicht bent tot enige inhouding of aftrek van belastingen, dient u het factuurbedrag te verhogen zodat wij, na de inhouding of aftrek, het nettobedrag van de aan ons verschuldigde factuur ontvangen.

Naar behoren overgemaakte facturen die niet binnen de dertig (30) dagen vanaf de factuurdatum zijn betaald, worden van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving vermeerderd met een nalatigheidsintrest die overeenkomt met het laagste van de volgende twee tarieven: (i) 1% per maand of (ii) de hoogste wettelijke rentevoet.

De intresten worden maandelijks aangerekend binnen de door de wet gestelde grenzen. De Associatie is gerechtigd haar diensten tot op het moment van de effectieve betaling van de achterstallige facturen op te schorten of te beëindigen, onverminderd haar overige rechten en rechtsmiddelen.

Indien een regeling wordt getroffen in verband met de gehele of gedeeltelijke betaling van de kosten en erelonen van de Associatie door een derde, of in het geval van een vonnis in het kader van een geschil waarbij een rechtbank een derde oplegt om de kosten en erelonen van de Associatie in hun geheel of gedeeltelijk te betalen, blijft de Cliënt hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling indien deze derde de facturen van de Associatie niet volledig vereffent.

3. Gelden van cliënten en derden

Gelden die de Associatie ontvangt van de Cliënt of van derden en die moeten worden bewaard in zijn/hun naam, zullen door de Associatie op een derdenrekening worden geplaatst bij een financiële instelling van onze keuze. De Associatie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid jegens wie dan ook voor kredietproblemen of andere handelingen of tekortkomingen van de betrokken financiële instelling of van enige andere financiële instelling die betrokken is bij de overschrijving van de gelden.

4. Informatie: bekendmaking en vertrouwelijkheid

Voor zover de Associatie in het kader van een dossier in het bezit is van gevoelige of vertrouwelijke informatie met betrekking tot de Cliënt, zal de Associatie deze informatie niet bekend maken aan derden zonder de toestemming van de Cliënt, met uitzondering van (a) wat vereist is overeenkomstig de wet, een verordening, een gerechtelijke of administratieve procedure, geldende beroepsnormen, of in het kader van een geschil tussen de partijen, of (b) in het geval dergelijke informatie (i) anderszins toch openbaar zou worden gemaakt (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle gegevens die worden ingediend bij overheidsinstanties en toegankelijk zijn voor het publiek), (ii) door de Cliënt bekend wordt gemaakt aan een derde zonder te zijn onderworpen aan de in de voorgaande punten vermelde beperkingen, (iii) op vrijwillige basis beschikbaar wordt gesteld aan de Associatie door een externe bron en die volgens de Associatie openbaar kan worden gemaakt zonder haar verplichtingen jegens de Cliënt te schenden, (iv) ter kennis van de Associatie is gekomen voorafgaand aan de mededeling ervan door de Cliënt en op geen enkele wijze afbreuk doet aan de geheimhoudingsplicht tegenover deze laatste, of (v) door de Associatie werd opgebouwd onafhankelijk van enige openbaarmaking door de Cliënt aan de Associatie.

Disclaimer met betrekking tot e-mailcommunicatie

E-mailberichten en alle aangehechte bijlagen zijn bedoeld voor het exclusieve gebruik door de genoemde geadresseerden en kunnen vertrouwelijke, persoonlijke of door het beroepsgeheim of anderszins beschermde informatie bevatten. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, mag u het bericht (of een deel van de inhoud en/of de bijlagen) niet gebruiken, kopiëren, openbaar maken, distribueren of verspreiden, of enige actie ondernemen op basis van dit bericht. Mocht u per vergissing een bericht ontvangen hebben, gelieve dan de afzender hiervan per kerende in kennis te stellen en het origineel en alle kopieën uit uw systeem te verwijderen.

Hoewel alle redelijke voorzorgen worden genomen om te verzekeren dat uitgaande e-mailberichten virusvrij zijn, kan niet worden gegarandeerd dat deze berichten geen gebreken of fouten bevatten aangezien e-mailberichten onderschept of gewijzigd kunnen worden, verloren kunnen gaan of geïnfecteerd kunnen zijn. De Associatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van e-mailberichten of aangehechte bijlagen. Wij adviseren derhalve e-mailberichten en bijlagen vóór gebruik te controleren op de aanwezigheid van virussen.

Naleving van de deontologische regels

Wij beoefenen een gereglementeerd beroep dat onderworpen is aan de deontologische codes opgelegd door de Franstalige en Duitstalige Orde van Advocaten (www.avocats.behttp://www.avocats.be/files/publications/code/code_octobre-2013.pdf), de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be), de Franse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel (www.barreaudebruxelles.be) en/of de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel  (www.baliebrussel.be), zoals toepasselijk op de betrokken advoca(a)t(en). Bijkomende informatie met betrekking tot de deontologische regels waaraan onze beroepsuitoefening is onderworpen, kan worden bekomen bij bovenstaande organisaties en op de voornoemde websites.

Voorkoming van witwaspraktijken en terrorismefinanciering

De advocaat komt tegemoet aan zijn wettelijke verplichtingen met betrekking tot de identificatie van de Cliënt of zijn lasthebber. Zij verbinden zich ertoe spontaan alle documenten te verstrekken die de vaststelling van hun identiteit mogelijk maken en geven de advocaat toestemming om er kopieën van te maken. De verplichtingen van de advocaat en de Cliënt vloeien meer bepaald voort uit de bepalingen van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. In dergelijk geval, heeft de Associatie formeel bewijs nodig van de identiteit van haar Cliënt, zijn vertegenwoordigers en de uiteindelijke begunstigden. Daartoe kan de Associatie overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken. Verder dienen wij ook het doel en de aard van onze zakelijke relatie met u te bepalen. Indien de Associatie niet in staat is om het bewijs van de identiteit van haar cliënten, van hun vertegenwoordigers en/of hun uiteindelijke begunstigden te verkrijgen, of als de cliënten de Associatie niet voorzien van een dergelijk bewijsstuk, is het mogelijk dat de Associatie niet in staat is om voor de Cliënt op te treden of desgevallend haar optreden voor de Cliënt dient stop te zetten.

Wanneer de aard van het dossier (de Cliënt bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen zoals de aankoop of verkoop van onroerend goed of bedrijven; het beheer van waardepapieren of andere activa toebehorend aan de Cliënt of zijn lasthebber; de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen; het organiseren van de inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer van vennootschappen; de oprichting, de exploitatie of het beheer van fiducieën of trusts, vennootschappen, stichtingen of soortgelijke structuren of tussenkomsten in naam en voor rekening van de Cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed) of wanneer de specifieke situaties waarin voornoemde wet van 18 september 2017 voorziet (land van herkomst, identificatieproblemen, ongebruikelijke relatie tussen de Cliënt en de advocaat of de aard van de verrichtingen, rechtspersoon of daarmee gelijkgesteld) de advocaat verplichten tot een verhoogde waakzaamheid, verbindt de Cliënt zich ertoe antwoord te geven op alle vragen die de advocaat toelaten om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen in verband met de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Wanneer de advocaat de Cliënt bijstaat in zijn verdediging voor rechterlijke instanties of hem juridisch advies verleent (bepalen van de rechtspositie van de Cliënt), is hij strikt gebonden aan het beroepsgeheim.

De wet verplicht de advocaat ertoe de stafhouder onmiddellijk op de hoogte te brengen van feiten waarvan hij (buiten zijn opdracht als raadsman of juridisch adviseur om) kennis heeft genomen en waarvan hij vermoedt dat ze verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. Indien hij dit nodig acht zal de stafhouder, met inachtneming van het beroepsgeheim, deze melding van een vermoeden doorgeven aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Het is mogelijk dat de Associatie haar werk in het dossier in kwestie moet stopzetten. Het is de Associatie niet toegestaan om de Cliënt over de opstelling van een dergelijke rapportering in te lichten. De Associatie is niet aansprakelijk jegens de Cliënt voor de eventuele gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.

5. Beëindiging van de samenwerking

Tenzij ze vroegtijdig wordt beëindigd in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, neemt een opdracht een einde bij voltooiing door de Associatie van de hierboven beschreven diensten.

De Cliënt kan op elk ogenblik een einde stellen aan de samenwerking met de Associatie.

De Associatie van haar kant, kan haar verrichtingen voor rekening van de Cliënt stopzetten mits inachtneming van een redelijke opzegtermijn, indien:

  • De Cliënt geen passende instructies geeft;
  • De Cliënt niet de medewerking biedt die de Associatie redelijkerwijs van hem mag verwachten;
  • Het voortzetten van de verrichtingen door de Associatie moeilijk uitvoerbaar, onethisch of in strijd met de wet is;
  • De Associatie geconfronteerd wordt met een belangenconflict;
  • De Cliënt de facturen of de aanvragen tot voorschotten van de Associatie niet betaalt wanneer deze verschuldigd zijn.

Ingeval de opdracht wordt beëindigd, moet de Cliënt alle bedragen betalen die hij verschuldigd is voor het werk dat werd verricht tot de datum waarop de opdracht werd stopgezet.

6. Aansprakelijkheid – Beperking – Verzekeringsdekking

De Cliënt gaat ermee akkoord dat de Associatie en haar personeel in geen geval aansprakelijk is voor eventuele vorderingen, verplichtingen of uitgaven in verband met een opdracht of een verbintenis die de totale som van de erelonen overschrijden die de Cliënt aan de Associatie ingevolge onderhavige diensten heeft betaald, met uitzondering van het bedrag waartoe de Associatie zou worden veroordeeld tot betaling aan de Cliënt wegens het schenden van het beginsel van goede trouw of ten gevolge van een opzettelijke fout. In dit geval is de aansprakelijkheid van de Associatie, haar vennoten, medewerkers en agenten voor elk verlies of elke schade die de Cliënt ten gevolge van of naar aanleiding van de uitvoering van de opdracht lijdt, met inbegrip van nalatigheid of een opzettelijke fout, beperkt tot het bedrag dat gedekt en betaald wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Associatie, en dit ongeacht de omvang van het verlies of de geleden schade. De bestaande verzekeringsdekking, de gevolgen en de toepassingsvoorwaarden ervan worden op eerste verzoek ter beschikking gesteld aan de Cliënt.

De aansprakelijkheidsbeperkings- en vrijwaringsclausules vervat in deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen opgenomen in de wet, in de overeenkomst, in de statuten of in de beginselen inzake de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (zoals nalatigheid) of om het even welke andere hypothese. Gelet op het belang van de tussenkomst en de medewerking van de directie en het personeel van de Cliënt met betrekking tot voormelde procedures, ontslaat de Cliënt de Associatie, haar personeel en de leden van haar team van elke aansprakelijkheid en elke kost in verband met onderhavige diensten die voortvloeit uit onjuiste verklaringen van de directie of het betrokken personeel van de Cliënt in het kader van de door de Associatie verstrekte diensten.

7. Medewerking

De Cliënt zal, zonder enige beperking, de Associatie alle noodzakelijke ondersteuning bieden voor de uitvoering van de hierboven genoemde diensten door de Associatie redelijke toegang tot de gegevens, de informatiebronnen en het personeel van de Cliënt te verlenen. De Cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en informatie die door zijn personeel en agenten bij de Associatie worden verstrekt in het kader van de uitvoering van de opdracht.

8. Overmacht

De Associatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen die te wijten zijn aan omstandigheden of oorzaken welke aan haar redelijke controle ontsnappen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de handelingen, nalatigheden of weigeringen van de Cliënt om mee te werken in het kader van de uitvoering van de opdracht (met inbegrip van maar niet beperkt tot de entiteiten of de personeelsleden die onder zijn controle staan, zijn managers, bestuurders, werknemers, overige personeelsleden en agenten). De Associatie kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen, nalatigheden of het verzuim om samen te werken door derden, of voor de gevolgen van brand, het verlies van gegevens door hacking, phishing, een cyberaanval of enige andere oorzaak, een toevallige gebeurtenis, een staking of intern conflict, oorlog of een andere vorm van geweld, of als gevolg van een wet, verordening of verplichting van een overheidsinstantie of nationale autoriteit.

9. Onafhankelijkheid van de partijen

Het is begrepen en aanvaard dat de partijen onafhankelijk zijn van elkaar en dat geen van beide partijen als een agent, distributeur of vertegenwoordiger kan worden beschouwd van de ander. Geen van beide partijen zal, rechtstreeks of onrechtstreeks, handelen of zich voordoen als een agent van de andere partij dan wel enige verbintenis ondersteunen of aangaan in naam of voor rekening van de andere partij.

10. Bemiddeling

Wij informeren onze cliënten aangaande het bestaan van alternatieve methodes van geschillenbeslechting (arbitrage, verzoening, bemiddeling, onderhandeling, collaboratief recht) die eveneens de mogelijkheid kunnen bieden om een conflict op te lossen.

Conform artikel 730/1 § 2 van het Gerechtelijk Wetboek, kan de rechter op de inleidingszitting of tijdens een zitting bepaald op een nabije datum, de partijen bevragen over de wijze waarop zij voorafgaand aan het geding gepoogd hebben het geschil minnelijk op te lossen en hen inlichten over de mogelijkheden om daar alsnog toe over te gaan.

De verschillende manieren van alternatieve geschillenbeslechting dienen derhalve samen met onze cliënten overwogen te worden, zowel voorafgaandelijk aan het inleiden van een gerechtelijke procedure als tijdens dergelijke procedure, evenwel zonder verplichting om daar effectief toe over te gaan, behoudens in geval van een door de rechter bevolen bemiddeling.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank – splitsbaarheid

Deze algemene voorwaarden, gebeurlijke verbintenisbrieven of bijzondere voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht. Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden op grond van een rechterlijk beslissing als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal de niet-afdwingbaarheid van deze bepaling de geldigheid van de andere bepalingen onverlet laten, maar zal deze bepaling worden gewijzigd voor zover nodig om de uitvoering ervan mogelijk te maken en worden behouden voor zover de partijen dit in onderlinge overeenstemming wensen.

Elk geschil dat kan ontstaan met betrekking tot de uitvoering of het einde van de opdracht, of in verband met onderhavige Algemene Voorwaarden, zal worden beslecht door de rechtbanken van Brussel (België).